Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3
Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö
Selected version
Laboratoriotutkimusnimikkeistö (Default version)
1.2.246.537.6.3
Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö
Codes
No
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för laboratorieundersökningar
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/laboratoriotutkimusnimikkeisto/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö on tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja laboratoriotutkimuksia tekevän yksikön väliseksi yhteiseksi luokitukseksi, jota käytetään terveydenhuollon palveluissa ja tietojärjestelmissä. Nimikkeistö yhtenäistää laboratoriotutkimusten pyyntö- ja vastauskäytäntöä sekä tilastointia. Valtakunnallisesti yhtenäinen nimikkeistö muodostaa perustan myös sähköiselle tiedonsiirrolle ja potilastietojen hyödyntämiselle yli organisaatiorajojen. Nimikkeistö kattaa kliinisen kemian, kliinisen fysiologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen neurofysiologian, genetiikan ja patologian laboratoriotutkimukset.

Vastuutaho: Kuntaliitto

Användningsändamål: Kommunförbundet - Nomenklaturen för laboratorieundersökningar är avsedd att vara en gemensam klassifikation för den läkare som ansvarar för patientens vård och den enhet som utför undersökningen. Klassifikationen används i tjänster och informationssystem inom hälso- och sjukvården. Nomenklaturen ger en enhetlig praxis för begäran och svar av laboratorieundersökningar samt statistikföringen av dessa. Denna nationellt enhetliga nomenklatur utgör också grunden för elektronisk dataöverföring och användning av patientuppgifter över organisationsgränserna. Nomenklaturen omfattar laboratorieundersökningar inom klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi, genetik och patologi.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.