Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1230
Sosiaalihuolto - Kielenhallinta
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård –Språkförmåga
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Kielenhallinta -luokitus kuvaa tasoja, joilla arvioidaan henkilön kielitaitoa tietyn kielen osaamisen eri osa-alueilla. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään kotoutumisen edistämisen alkuarviossa. Luokitus perustuu Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen CEFR-viitekehykseen, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle kuusiportaisella asteikolla A1-C2. Arvioitavia osaamisalueita ovat kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kirjoittaminen.
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –-Språkförmåga beskriver en serie nivåer enligt vilka man bedömer en persons språkförmåga på olika delområden. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i inledande bedömning för främjande av integration.  Klassificeringen bygger på den gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning (CEFR) som definierar och beskriver olika färdighetsnivåer enligt sexstegsskalan A1-–C2, från nybörjarnivå till avancerad användare. Färdighetsområdena är hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.
Version details
Sosiaalihuolto - Kielenhallinta 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1230.2012
Sosiaalihuolto - Kielenhallinta 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
04.12.2019 15:51 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj