Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1230
Sosiaalihuolto - Kielenhallinta
Selected version
Sosiaalihuolto - Kielenhallinta 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1230
Sosiaalihuolto - Kielenhallinta
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård –Språkförmåga
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Kielenhallinta -luokitus kuvaa tasoja, joilla arvioidaan henkilön kielitaitoa tietyn kielen osaamisen eri osa-alueilla. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään kotoutumisen edistämisen alkuarviossa. Luokitus perustuu Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen CEFR-viitekehykseen, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle kuusiportaisella asteikolla A1-C2. Arvioitavia osaamisalueita ovat kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kirjoittaminen.
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –-Språkförmåga beskriver en serie nivåer enligt vilka man bedömer en persons språkförmåga på olika delområden. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i inledande bedömning för främjande av integration.  Klassificeringen bygger på den gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning (CEFR) som definierar och beskriver olika färdighetsnivåer enligt sexstegsskalan A1-–C2, från nybörjarnivå till avancerad användare. Färdighetsområdena är hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.