Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1229
Sosiaalihuolto - Erityisryhmä
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Specialgrupp
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Erityisryhmä -luokitus ryhmittelee sellaisia yksityishenkilöä koskevia taustatietoja, joiden perusteella hänelle tuotettujen sosiaalipalvelujen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia korvataan osin tai kokonaan valtion varoista. Korvauksista säädetään sotavammalaissa 404/1948 ja laissa kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Specialgrupp grupperar sådana bakgrundsuppgifter om privatpersoner, utifrån vilka de kostnader som orsakats av ordnandet av de sociala tjänster som har producerats för dem ersätts delvis eller helt med statsmedel. Bestämmelserna om ersättningarna finns i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 404/1948 och i lagen om främjande av integration 1386/2010.

Version details
Sosiaalihuolto - Erityisryhmä 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1229.2012
Sosiaalihuolto - Erityisryhmä 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
20.02.2019 15:08 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj