Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1224
Sosiaalihuolto - Päätöksen tiedoksiantotapa
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Delgivning av beslut
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Päätöksen tiedoksiantotapa -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollossa sitä tapaa, jolla viranomaisen tekemä hallintopäätös annetaan tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle taholle, jolla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa päätösasiakirjoissa.
 
Sosiaalihuollossa tehty asiakkaan palveluja, etuutta tai velvollisuutta koskeva hallintopäätös on annettava asiakkaalle kirjallisena tiedoksi. Tiedoksiannosta vastaa se viranomainen, joka päätöksen on tehnyt. Tiedoksiannolla on oikeudellisia vaikutuksia muun muassa muutoksenhakuajan laskemisen tapaan.
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –Delgivning av beslut används för att beskriva sättet på vilket ett förvaltningsbeslut fattat av en myndighet delges den berörda parten och andra kända parter som har rätt att överklaga beslutet i syfte att få rättelse eller ändring. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell.
 
Beslut som fattas inom socialvården och som gäller tjänster till klienten eller klientens förmåner eller skyldigheter måste delges klienten skriftligt. Ansvaret för delgivning ligger hos den myndighet som har fattat beslutet. Delgivningen har rättsliga verkningar, bland annat påverkar den hur man räknar tiden för överklagande.
Version details
Sosiaalihuolto - Päätöksen tiedoksiantotapa 2012 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1224.2012
Sosiaalihuolto - Päätöksen tiedoksiantotapa 2012
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
26.03.2017 08:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj