Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1227
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen
Selected version
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1227
Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvården - Bevisning av faderskap
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Isyyden toteennäyttäminen -luokitusta käytetään kuvaamaan lastenvalvojan tekemään isyyden selvittämiseen tai oikeusgeneettiseeen isyystutkimukseen perustuvaa näkemystä miehen isyydestän. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Isyyden selvittämispöytäkirja.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvården - Bevisning av faderskap används för att beskriva synen på mannens faderskap utifrån en faderskapsutredning som barnatillsyningsma nen gjort eller utifrån en rättsgenetisk faderskapsundersökning. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i klienthandlingen Protokoll över faderskapsutredning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.