Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1225
Sosiaalihuolto - Lasta koskevan sopimuksen laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Lasta koskevan sopimuksen laji 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1225
Sosiaalihuolto - Lasta koskevan sopimuksen laji
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård – Typ av avtal som gäller barnet

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lasta koskevan sopimuksen laji -luokitusta käytetään kuvaamaan lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten järjestystä ja niiden sisällön muuttumista. Luokituksen avulla saadaan tieto voimassaolevasta sopimuksesta. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta ja asiakasasiakirjassa Lapsen elatussopimus. Luokitusta voidaan hyödyntää valtakunnallisessa lapsen elatus- ja huolto -tilastoinnissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Typ av avtal som gäller barnet används för att beskriva ordningen mellan de avtal om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll som gäller barnet samt ändringar i dem. Genom klassificeringen får man reda på vilket avtal som gäller. Klassificeringen används inom socialvårdens klientdatamodell i klienthandlingen Avtal om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt och i klienthandlingen Underhållsavtal gällande ett barn. Klassificeringen kan användas för den riksomfattande statistiken Underhåll och vårdnad om barn.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.