Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1220
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala
Selected version
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala 2012 (Default version)
1.2.246.537.6.1220
Sosiaalihuolto - Lapsen huolto­, asumis­ ja tapaamisoikeussopimuksen ala
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård – Omfattningen av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Lapsen huolto¬, asumis-¬ ja tapaamisoikeussopimuksen ala -luokitusta käytetään kuvaamaan lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vaikutusalaa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakasasiakirjassa Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Luokitusta voidaan hyödyntää valtakunnallisessa lapsen elatus ja huolto -tilastoinnissa.

Vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta esimerkiksi erotilanteessa tai asuessaan avoliitossa.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Omfattningen av avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt används för att beskriva omfattningen av ett avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt som gäller ett barn. Klassificeringen används i klienthandlingen Avtal om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt inom socialvårdens klientdatamodell. Klassificeringen kan användas för den riksomfattande statistiken Underhåll och vårdnad om barn.

Föräldrar ingår avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt avseende barn till exempel vid skilsmässa eller om de bor i ett samboförhållande.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.