Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1221
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä
Selected version
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä (Default version)
1.2.246.537.6.1221
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård – Serviceuppgift

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä -luokitusta käytetään asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan sitä sosiaalihuollon palvelutehtävää, jossa käsiteltävään asiaan asiakirja kuuluu. Palvelutehtävä on tietynlaisiin tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus. Palvelutehtävä toimii asiakasasiakirjojen kontekstinkuvailun ja käyttöoikeuksien määrittelyn attribuuttina sekä hakuparametrina. SÄHKE2-määräyksen mukaan tehtäväluokka on asiakirjoille pakollinen metatieto.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Serviceuppgift används i klientdatasystem och Kanta-tjänsterna för att beskriva den serviceuppgift inom socialvården till vilken handlingen i det ärende som behandlas hör. Serviceuppgiften utgör en helhet av socialservice och annat stöd som svarar mot vissa stödbehov. Serviceuppgiften fungerar som attribut vid kontextbeskrivning av handlingar och definition av användarrättigheter samt som sökparameter. Enligt SÄHKE2-bestämmelsen är uppgiftsklassen obligatorisk metadata för handlingar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.