Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1222
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut
Selected version
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut (Default version)
1.2.246.537.6.1222
Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård-Social service

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalipalvelut -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan sitä sosiaalipalvelua, jonka antamisen yhteydessä asiakirja on syntynyt. Luokitusta hyödynnetään Kanta-palveluissa lisätietona käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan määrittelyissä. Luokituksella yhdenmukaistetaan sosiaalihuollon palvelujen kuvaamista yleisten palvelutyyppien avulla.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Socialservice används i socialvårdens klientdatasystem och i Kanta tjänster för att beskriva socialservice i samband med vilken ett dokument har uppstått. Klassificeringen används i Kanta som tilläggsuppgift för användarrättigheter och tillträdeskontroll. Klassificeringen består av generella servicetyper som harmoniserar beskrivningarna av servicen inom socialvården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.