Classification and classification version details
1.2.246.537.6.33
THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus
Selected version
THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus (Default version)
1.2.246.537.6.33
THL - Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
THL - Åtgärdsklassifikation för munhälsovård
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta käytetään yksilöimään suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimenpiteet. Luokitus on osa suun terveydenhuollon rakenteista tietosisältöä, ja sitä käytetään paikallisissa potilastietojärjestelmissä sekä valtakunnallisissa Kanta-palveluissa, hoitoilmoitusten tiedonkeruussa, hallinnollisissa prosesseissa ja tilastotoimessa sekä kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä. Toimenpiteille määritelty vaativuusluokka on perusteena asiakasmaksuasetuksessa suun terveydenhuollolle säädetyille toimenpidekohtaisille asiakasmaksuille terveyskeskuksissa. Luokituksen toimenpiteet ovat soveltuvin osin perusteena myös sairausvakuutuksesta korvattaville toimenpiteille yksityisessä hammashoidossa.

Vastuutaho: Suun terveydenhuollon asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: THL - Åtgärdsklassifikationen för munhälsovård används för att specificera åtgärder som utförts av yrkesutbildade personer inom munhälsovård. Klassifikationen är en del av det strukturella informationsinnehållet inom munhälsovård och den används i lokala patientdatasystem och riksomfattande Kanta-tjänster, informationsinsamlig gällande vårdanmälningar, administrativa processer och statistikfunktioner samt i kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Den svårighetsklass som definierats för åtgärderna ligger till grund för de klientavgifter enligt åtgärd vid hälsocentralerna vilka fastställts för munhälsovård i klientavgiftsförordningen. Åtgärderna i klassifikationen ligger också i tillämpliga delar till grund för åtgärder som utförs inom privat tandvård och som ersätts från sjukförsäkringen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.