Classification and classification version details
1.2.246.537.6.2
THL - Toimenpideluokitus
Selected version
THL - Toimenpideluokitus (Default version)
1.2.246.537.6.2
THL - Toimenpideluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
THL - Åtgärdsklassifikation

1 Tilastotuotannon edellyttämä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: THL - Toimenpideluokitusta käytetään yksilöimään terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemät toimenpiteet. Luokitusta käytetään osana potilaskertomuksen keskeisiä terveystietoja sekä paikallisissa potilastietojärjestelmissä että valtakunnallisissa Kanta-palveluissa ja lisäksi hoitoilmoitusten tiedonkeruussa, hallinnollisissa prosesseissa ja tilastotoimessa sekä kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut määräyksen (1995:81) sairauden hoidon kulusta tehtävistä potilasasiakirjamerkinnöistä toimenpideluokituksen käytöstä niissä.

Toimenpideluokitus pohjautuu pohjoismaiseen kirurgiseen luokitukseen (NCSP Nordic Classification of Surgical Procedures), joka on julkaistu ensimmäisen kerran v. 1996. NCSP-luokitusta ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) ja sen tekijänoikeudet ovat NOMESKO:lla.

Användningsändamål: THL - Åtgärdsklassifikationen används för att specificera åtgärder som utförts av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Klassifikationen används som en del av de centrala hälsouppgifterna i patientjournalen och den används i lokala patientdatasystem och i de riksomfattande Kanta-tjänsterna och dessutom vid insamling av information gällande vårdanmälningar, i administrativa processer och statistikfunktioner samt i kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en bestämmelse (1995:81) om anteckningar i patientjournalen om förloppet av vård av sjukdom och om hur åtgärdsklassificeringar används i dem.

Åtgärdsklassifikationen baserar sig på Nomeskos klassifikation av kirurgiska åtgärder (NCSP Nordic Classification of Surgical Procedures), som publicerades för första gången 1996. NCSP-klassifikationen upprätthålls av Nordiska klassificeringscentret (NCC) och NOMESKO innehar upphovsrätten till den.Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.