Classification and classification version details
1.2.246.537.6.29
Hilmo - Hoitoon tulon syy
Selected version
Hilmo - Hoitoon tulon syy versio 2004 (Default version)
1.2.246.537.6.29
Hilmo - Hoitoon tulon syy
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto
T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Hilmo - Hoitoon tulon syy -luokitusta käytetään sosiaalihuollon hoitoilmoituksissa kuvaamaan syitä, joiden vuoksi asiakas on otettu hoitoon. Hoitoon tulon syyt on luokiteltu fyysisiin, hermostollisiin ja psyykkis-sosiaalisiin syihin. Lisäksi tähän luokitukseen sisältyvät luokat Kuntoutus, Tapaturma ja Somaattisen sairauden tutkimus ja hoito, joiden avulla voidaan saada selville ao. asiakasryhmät ja niiden hoitoon tulon syyt. Koska hoitoon tulon syyt ovat yleensä monien tekijöiden summia, suositellaan kirjattavaksi kolme keskeistä syytä tärkeysjärjestyksessä.

Vastuutaho: THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.