Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1308
THL - Yhteystapa
Selected version
THL - Yhteystapa (Default version)
1.2.246.537.6.1308
THL - Yhteystapa
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Kontaktsätt
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
F

Käyttötarkoitus: THL - Yhteystapa -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan asiakkaan asian hoitamisen tapaa. Luokitus kuvaa asiakkaan tai hänen edustajansa ja sosiaali- tai terveydenhuollossa työskentelevän ammattihenkilön välistä asiointia, asiakkaan asiaa hoitavien ammattihenkilöiden välistä vuorovaikutusta tai asiakkaan tai ammattihenkilön itsenäistä asian hoitoa. Luokitusta hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteystapaa kuvaavissa tietorakenteissa. Hyödyntämiskohteita ovat esimerkiksi ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin tietorakenteet sekä sosiaalihuollon tapahtuma-tietokomponentti useissa eri asiakasasiakirjoissa. Luokitusta käytetään Kanta-palvelujen tietorakenteissa ja sitä voidaan hyödyntää myös suoritteiden kirjaamisessa. Yhteystapaluokan perusteella voidaan johtaa automaattisesti oikea yhteystapa Hilmo - Yhteystapa -koodistossa. Luokituksesta käytetään arvojoukkoja kansallisten määritysten mukaisesti eri hyödyntämiskohteissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Kontaktsätt används i social- och hälsovårdens informationssystem för att beskriva kontaktsättet vid uträttande av kundens ärende. Klassifikationen beskriver kontakten mellan kunden eller kundens företrädare och en yrkesutbildad person som arbetar inom social- eller hälsovården, interaktionen mellan yrkesutbildade personer som behandlar kundens ärende eller kundens eller den yrkesutbildade personens självständiga uträttande av ärendet. Klassifikationen används i datastrukturer som beskriver kontaktsätt inom social- och hälsovården. Användningsobjekt är till exempel datastrukturer för tidsbokning och bedömning av vårdbehov samt datakomponenten händelse i många olika handlingar inom socialvården. Klassifikationen används i Kanta-tjänsternas datastrukturer och den kan också användas vid anteckning av prestationer. Utifrån klasserna i den här klassifikationen kan man automatiskt härleda rätt kontaktsätt i kodsystemet Hilmo - Kontaktsätt. Värdegrupper baserade på den här klassifikationen kan användas enligt de nationella specifikationerna i olika användningsobjekt.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.