Classification and classification version details
1.2.246.537.6.4
Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus
Selected version
Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus (Default version)
1.2.246.537.6.4
Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus
Codes
No
Kuntaliitto
No
Yes
Kommunförbundet – Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/Radiologinen-tutkimus-ja-toimenpideluokitus/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Kuntaliitto - Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus yksilöi radiologiset kuvantamistutkimukset ja toimenpiteet. Luokitus yhtenäistää radiologisten konsultaatioiden käyttöä, valtakunnallista  Potilastiedon arkistoa, tilastointia, hinnoittelua ja laskutusta.  Luokitus muodostaa yhteisen tietokannan valtakunnallisen toimenpideluokituksen kanssa.

Luokitusta voidaan käyttää eri tyyppisissä sairaanhoitolaitoksissa yliopistosairaaloista terveyskeskuksiin sekä yksityisissä terveydenhuollon laitoksissa. Sitä käytetään KELAn sairausvakuutuksen radiologisten tutkimusten taksoituksen pohjana.

Användningsändamål: Kommunförbundet – Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder specificerar radiologiska avbildningar och åtgärder. Klassifikationen förenhetligar de radiologiska konsultationerna, det nationella Patientdataarkivet, statistikföringen, prissättningen och faktureringen. Klassifikationen bildar en gemensam databas med den nationella åtgärdsklassifikationen.

Klassifikationen kan användas inom olika slags sjukvårdsinrättningar från universitetssjukhus till hälsocentraler och inom den privata hälso- och sjukvården. Den används som grund för prissättningen av FPA:s ersättningstaxor inom sjukförsäkringen för radiologiska undersökningar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.