Classification and classification version details
1.2.246.537.6.202
THL - SOTE-organisaatiorekisteri
Selected version
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.202
THL - SOTE-organisaatiorekisteri
Organizations
Yes
No
Yes
No
THL - Organisationsregistret för social- och hälsovården

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - SOTE-organisaatiorekisteriin kootaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon Y-tunnuksen omaavista organisaatioista, niiden toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä. Rekisterin avulla tunnistetaan valtakunnalliseen Kanta-järjestelmään liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. Rekisteriä käytetään Kanta-palveluissa potilasasiakirjojen tallentamiseen Potilastiedon arkistoon, reseptiasiakirjojen tallentamiseen Reseptikeskukseen, sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamiseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon sekä näiden asiakirjojen luovuttamiseen. SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt ja THL.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: THL - Organisationsregistret för social- och hälsovården samlas uppgifter om organisationer med FO-nummer inom social- och hälsovården, deras verksamhetsenheter och verksamhetsenheternas serviceenheter. Med hjälp av registret identifierar man de enheter inom social- och hälsovården som anslutits till det riksomfattande Kanta-systemet. Registret används i Kanta-tjänsterna för att lagra journalhandlingar i Patientdataarkivet, recepthandlingar i Receptcentret, klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården och för att lämna ut de här handlingarna. Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvårdens och THL ansvarar för Organisationsregistret för social- och hälsovården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.