Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.202
THL - SOTE-organisaatiorekisteri
Organizations
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Organisationsregistret för social- och hälsovården
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - SOTE-organisaatiorekisteriin kootaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon Y-tunnuksen omaavista organisaatioista, niiden toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä. Rekisterin avulla tunnistetaan valtakunnalliseen Kanta-järjestelmään liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. Rekisteriä käytetään Kanta-palveluissa potilasasiakirjojen tallentamiseen Potilastiedon arkistoon, reseptiasiakirjojen tallentamiseen Reseptikeskukseen, sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamiseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon sekä näiden asiakirjojen luovuttamiseen. SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt ja THL.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: THL - Organisationsregistret för social- och hälsovården samlas uppgifter om organisationer med FO-nummer inom social- och hälsovården, deras verksamhetsenheter och verksamhetsenheternas serviceenheter. Med hjälp av registret identifierar man de enheter inom social- och hälsovården som anslutits till det riksomfattande Kanta-systemet. Registret används i Kanta-tjänsterna för att lagra journalhandlingar i Patientdataarkivet, recepthandlingar i Receptcentret, klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården och för att lämna ut de här handlingarna. Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvårdens och THL ansvarar för Organisationsregistret för social- och hälsovården.

Version details
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008 (Default version)
Advanced search
Organizations

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.202.2008
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008
Loose
Status ImageActive
Active
01.01.1900 - 31.12.2100
05.07.2022 02:15 / Version Loader
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj