Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1307
THL - Vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisperuste
Selected version
THL - Vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisperuste (Default version)
1.2.246.537.6.1307
THL - Vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisperuste
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Grund för nedläggande av föräldraskapsutredning
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisperuste -luokitusta käytetään ilmaisemaan syytä, miksi vanhemmuuden selvittäminen keskeytetään. Lastenvalvojan on  keskeytettävä vanhemmuuden selvittäminen, jos 15 vuotta täyttänyt lapsi sitä vaatii. Vanhemmuuslaissa säädetyissä muissa tilanteissa lastenvalvoja voi päättää, että vanhemmuuden selvittäminen keskeytetään. Vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisestä säädetään vanhemmuuslain 14 §:ssä.

Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: päätös vanhemmuuden selvittämisen keskeyttämisestä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Grund för nedläggande av föräldraskapsutredning används för att ange orsaken till att en föräldraskapsutredning läggs ned. Om ett barn som fyllt 15 år kräver det, ska den föräldraskapsutredning som gäller barnet läggas ned. En föräldraskapsutredning kan också läggas ned genom beslut av barnatillsyningsmannen i situationer som stadgas i föräldraskapslagen. Bestämmelser om nedläggande av föräldraskapsutredning finns i 14 § i förädraskapslagen.  Klassifikationen används i följande klienthandling: beslut om nedläggande av föräldraskapsutredning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.