Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3301
THL - Asiakastiedon käsittelytapa tietojärjestelmässä
Selected version
THL - Asiakastiedon käsittelytapa tietojärjestelmässä (Default version)
1.2.246.537.6.3301
THL - Asiakastiedon käsittelytapa tietojärjestelmässä
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Behandlingssätt för kunduppgift i informationssystem
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Asiakastiedon käsittelytapa tietojärjestelmässä -koodistoa käytetään yksilöimään lokitiedoissa yksittäiseen tai useaan henkilöön kohdistuvien asiakastietojen käsittelytapa käytön seurantaa, omavalvontaa, asiakkaan tietopyyntöihin vastaamista sekä viranomaisvalvontaa varten. Asiakastiedon käsittelytavalla (käyttömodaliteetti) tarkoitetaan esimerkiksi tietojärjestelmään toteutettua käyttöliittymän osaa tai muuta vastaavaa tietojen käsittelyn mahdollistavaa käyttöliittymän elementtiä. Koodiston sisältämät arvot tulisi pystyä automaattisesti päättelemään tietojärjestelmissä esimerkiksi järjestelmän luonteesta, järjestelmässä asiakastietojen käsittelyyn tai katseluun tarkoitetusta toiminnosta, käyttäjän roolista tai siitä palvelunantajan tai viranomaisen lakisääteisestä tehtävästä, joihin liittyen asiakastietoja kulloinkin käsitellään.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodsystemet THL - Behandlingssätt för kunduppgift i informationssystem används för att i logguppgifterna specificera behandlingssättet för kunduppgifter som gäller en enskild person eller flera personer för uppföljning av användningen, egenkontroll, svar på kundens begäran om information samt myndighetstillsyn. Med behandlingssätt för kunduppgift (användningsmodalitet) avses till exempel den del av användargränssnittet som har genomförts i informationssystemet eller något annat motsvarande element i användargränssnittet som gör det möjligt att behandla uppgifter. Man ska automatiskt kunna sluta sig till de värden som kodsystemet innehåller i informationssystemen till exempel utifrån systemets karaktär, de funktioner som är avsedda för att behandla och titta på kunduppgifter i systemet, användarens roll eller den tjänstetillhandahållares eller myndighets lagstadgade uppgift i anslutning till vilken man behandlar de aktuella kunduppgifterna.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.