Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3300
THL - Asiakastietojen käyttötarkoitus
Selected version
THL - Asiakastietojen käyttötarkoitus (Default version)
1.2.246.537.6.3300
THL - Asiakastietojen käyttötarkoitus
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Användningsändamål för kunduppgifter
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Asiakastietojen käyttötarkoitus -koodistoa käytetään yksilöimään asiakastietojen käyttötarkoitukset yksittäiseen henkilöön kohdistuvassa asiakastietojen käsittelyssä tietojen käytön seurantaa, omavalvontaa, asiakkaan tietopyyntöihin vastaamista sekä viranomaisvalvontaa varten. Asiakastietolaki edellyttää, että asiakastietojen käsittelystä syntyvään käyttölokirekisteriin on tallennettava tieto käyttötilanteeseen liittyvästä tietojen käyttötarkoituksesta. Koodistoa hyödynnetään terveydenhuollon potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen käytöstä syntyvissä lokimerkinnöissä ja lokiraporteissa. Koodiston sisältämät arvot tulisi pystyä automaattisesti päättelemään tietojärjestelmissä esimerkiksi järjestelmän luonteesta, järjestelmässä asiakastietojen käsittelyyn tai katseluun tarkoitetusta toiminnosta, käyttäjän roolista tai siitä palvelunantajan tai viranomaisen lakisääteisestä tehtävästä, joihin liittyen asiakastietoja kulloinkin käsitellään. Joillakin koodeista on osittainen vastaavuus standardin ISO 14265:2011 'Classification of purposes for processing personal health information' sisältöihin.

Användningsändamål: Kodsystemet THL ¿ Användningsändamål för kunduppgifter används för att specificera användningsändamålet för behandling av en enskild persons kunduppgifter för uppföljning av användningen, egenkontroll, svar på kundens begäran om information samt myndighetstillsyn. Enligt lagen om kunduppgifter ska uppgifter om användningsändamålet för uppgifterna vid användningstidpunkten för behandlingen av kunduppgifter lagras i det användningsloggregister som uppkommer. Kodsystemet används för logganteckning och loggrapporter som uppkommer vid användning av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och klientuppgifter inom socialvården. Man ska automatiskt kunna sluta sig till de värden som kodsystemet innehåller i informationssystemen till exempel utifrån systemets karaktär, de funktioner som är avsedda för att behandla och titta på klientuppgifter i systemet, användarens roll eller den tjänstetillhandahållares eller myndighets lagstadgade uppgift i anslutning till vilken man behandlar de aktuella kunduppgifterna. Vissa koder motsvarar delvis innehåll i standarden ISO 14265:2011 'Classification of purposes for processing personal health information'.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.