Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3302
THL - Käyttölokin käyttäjätoiminto
Selected version
THL - Käyttölokin käyttäjätoiminto (Default version)
1.2.246.537.6.3302
THL - Käyttölokin käyttäjätoiminto
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Användarfunktion för användningsloggen
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Käyttölokin käyttäjätoiminto -koodistoa käytetään yksilöimään asiakastietoihin kohdistuva käyttäjätoiminto yksittäiseen henkilöön kohdistuvassa asiakastietojen käsittelyssä. Käyttäjän suorittaman toiminnon yksilöintiä tarvitaan lokimerkintöjen ja lokiraporttien kautta suoritettavaa tietojen käytön seurantaa, omavalvontaa, asiakkaan tietopyyntöihin vastaamista sekä viranomaisvalvontaa varten. Koodistoa hyödynnetään terveydenhuollon potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen käytöstä syntyvissä lokimerkinnöissä ja lokiraporteissa. Koodistoon viitataan asiakastietoja käsittelevien tietojärjestelmien kansallisissa vaatimusmäärittelyissä. Koodistosta käytettävä arvo tulisi pystyä päättelemään lokimerkintöjä tuottavissa  tietojärjestelmissä automaattisesti, esimerkiksi järjestelmän luonteesta,  asiakastietojen käsittelyyn tai katseluun tarkoitetusta järjestelmän toiminnosta tai käyttäjän roolista. Koodiston koodeihin on määritelty vastaavuudet standardin ISO/TS 21089:2018 Health informatics - Trusted end-to-end information flows -sisältöihin.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Kodsystemet THL - Användarfunktion för användningsloggen används för att specificera användarfunktionen för kunduppgifter vid behandling av en enskild persons kunduppgifter. Specificeringen av den funktion som användaren utför behövs för den uppföljning av användningen, egenkontroll, svar på kundens begäran om information samt myndighetstillsyn som utförs via logganteckningar och loggrapporter. Kodsystemet används för logganteckning och loggrapporter som uppkommer vid användning av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och klientuppgifter inom socialvården. I nationella kravspecifikationer för informationssystem som behandlar kunduppgifter hänvisas till kodsystemet. Man ska automatiskt kunna sluta sig till det värde som kodsystemet använder i informationssystem som producerar logganteckningar till exempel utifrån systemets karaktär, de funktioner som är avsedda för att behandla och titta på kunduppgifter i systemet eller användarens roll. För kodsystemets koder har motsvarigheter fastställts enligt innehåll i standarden ISO/TS 21089:2018 Health informatics - Trusted end-to-end information flows.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.