Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1299
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Selected version
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste (Default version)
1.2.246.537.6.1299
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Grund för omfattande informationssökning
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste -luokitusta käytetään haettaessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta toisen rekisterinpitäjän rekisteristä sellaisia asiakirjoja, joiden luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta on oletusarvoisesti kiellettyä. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi vanhoina asiakirjoina ja Kanta-palvelujen käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa tallennetut asiakirjat sekä ne, joiden luovuttamisen asiakas on kieltänyt. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä säädetään sosiaalihuollon viranomaiselle laaja tiedonsaantioikeus sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. Kun viranhaltija käyttää laajaa tiedonsaantioikeutta tietojen hakemiseen toisen rekisterinpitäjän rekisteristä Kanta-palvelujen kautta, haku on erikseen perusteltava tämän luokituksen arvolla. 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Grund för omfattande informationssökning används vid sökning i en annan personuppgiftsansvarigs register i Klientdataarkivet för socialvården av sådana handlingar, som det enligt utgångsvärdet är förbjudet att överlåta via Kanta-tjänsterna. Sådana handlingar är till exempel gamla handlingar och handlingar som har lagrats i det första skedet av ibruktagandet av Kanta-tjänsterna samt de som kunden har förbjudit utlämning av. I 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården föreskrivs om socialvårdsmyndighetens omfattande rätt att få information för att utreda behov av socialvård, ordna socialvård och kontrollera uppgifter som lämnats till en myndighet. När en tjänsteinnehavare använder omfattande rätt att få uppgifter ur en annan personuppgiftsansvarigs register via Kanta-tjänsterna, ska sökningen motiveras separat med värdet för denna klassificering.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.0Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.