Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1299
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Grund för omfattande informationssökning
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste -luokitusta käytetään haettaessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta toisen rekisterinpitäjän rekisteristä sellaisia asiakirjoja, joiden luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta on oletusarvoisesti kiellettyä. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi vanhoina asiakirjoina ja Kanta-palvelujen käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa tallennetut asiakirjat sekä ne, joiden luovuttamisen asiakas on kieltänyt. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä säädetään sosiaalihuollon viranomaiselle laaja tiedonsaantioikeus sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. Kun viranhaltija käyttää laajaa tiedonsaantioikeutta tietojen hakemiseen toisen rekisterinpitäjän rekisteristä Kanta-palvelujen kautta, haku on erikseen perusteltava tämän luokituksen arvolla. 

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Grund för omfattande informationssökning används vid sökning i en annan personuppgiftsansvarigs register i Klientdataarkivet för socialvården av sådana handlingar, som det enligt utgångsvärdet är förbjudet att överlåta via Kanta-tjänsterna. Sådana handlingar är till exempel gamla handlingar och handlingar som har lagrats i det första skedet av ibruktagandet av Kanta-tjänsterna samt de som kunden har förbjudit utlämning av. I 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården föreskrivs om socialvårdsmyndighetens omfattande rätt att få information för att utreda behov av socialvård, ordna socialvård och kontrollera uppgifter som lämnats till en myndighet. När en tjänsteinnehavare använder omfattande rätt att få uppgifter ur en annan personuppgiftsansvarigs register via Kanta-tjänsterna, ska sökningen motiveras separat med värdet för denna klassificering.

Version details
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1299.202101
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Status ImageActive
Active
01.11.2021 - 31.12.2099
03.02.2022 12:40 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj