Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1299
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Selected version
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste (Default version)
1.2.246.537.6.1299
Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Grund för omfattande informationssökning
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Laajan tiedonhaun peruste -luokitusta käytetään perusteluna, kun haetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta toisen rekisterinpitäjän rekisteristä sellaisia asiakirjoja, joiden luovuttamiseen ei ole asiakkaan antamaa luovutuslupaa tai joiden luovuttamisen asiakas on kieltänyt. Asiakastietolain (703/2023) 55 §:ssä säädetään laaja tiedonsaantioikeus sosiaalihuollon palvelunantajalle, jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä ymmärtää luovutusluvan merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa. Lisäksi luokitusta käytetään perusteluna asiakastietolain (703/2023) 55 §:ssä säädetyn viranomaisen tiedonsaantioikeuden perusteella tehtävässä haussa, kun viranhaltija tarvitsee tiedot sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård - Grund för omfattande informationssökning används som grund vid sökning i en annan personuppgiftsansvarigs register i Klientdataarkivet för socialvården av sådana handlingar, för vilka det inte finns klientens tillstånd för utlämnande eller för vilka klienten har förbjudit utlämnande. I 55 § i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) föreskrivs om omfattande rätt att få information för tjänstetillhandahållare inom socialvården, om klienten saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av ett tillstånd för utlämnande och inte har någon laglig företrädare. Dessutom används klassifikationen som grund för sökning i enlighet med myndighetens rätt till att få information som föreskrivs i 55 § i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023), när tjänsteinnehavaren behöver uppgifterna för att utreda klientens behov av socialvård, för att ordna socialvård och för att kontrollera uppgifter som lämnats till myndigheten.


Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.