Classification and classification version details
1.2.246.537.6.422
THL - Nivelet
Selected version
THL - Nivelet (Default version)
1.2.246.537.6.422
THL - Nivelet
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Leder
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.422
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - Nivelet -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun kirjataan tieto siitä, mitä potilaan niveltä tai nivelaluetta tutkitaan tai hoidetaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Leder används i hälso- och sjukvårdens informationssystem, vid anteckning av uppgifter om vilken led eller vilket ledområde som undersöks eller behandlas.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.