Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1298
Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste (Default version)
1.2.246.537.6.1298
Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste
Codes
No
Others
No
Yes
No
Socialvård - Motivering för rättelse i en handling
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan korjaamisen peruste -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedoissa kuvaamaan perustetta, jonka vuoksi asiakirja korjataan. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 13 §:n mukaan korjauksesta on käytävä ilmi korjauksen peruste.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård - Motivering för rättelse i en handling används i metadata för klienthandlingar inom socialvården för att beskriva motiveringen till att en handling rättas. Enligt 13 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015) ska motiveringen för rättelsen framgå av rättelsen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.