Classification and classification version details
1.2.246.537.6.152
THL - Päivähoidon muoto
Selected version
THL - Päivähoidon muoto (Default version)
1.2.246.537.6.152
THL - Päivähoidon muoto
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Typ av dagvård
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Päivähoidon muoto -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun potilaskertomukseen kirjataan, miten lapsen päivähoito on järjestetty.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Typ av dagvård används i hälso- och sjukvårdens informationssystem, vid anteckning i patientjournalen om hur barnets dagvård är ordnad.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.