Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3082
ENSIH - ICPC-2-luokituksen ensihoitopalvelun osajoukko
Selected version
ENSIH - ICPC-2-luokituksen ensihoitopalvelun osajoukko (Default version)
1.2.246.537.6.3082
ENSIH - ICPC-2-luokituksen ensihoitopalvelun osajoukko
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - ICPC-2-delgrupp för den prehospitala akutsjukvården
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: ENSIH - ICPC-2-luokituksen ensihoitopalvelun osajoukkoa käytetään hoidon syyn kuvaamiseen esimerkiksi viranomaisten yhteisessä kenttäjohtojärjestelmässä (KEJOssa). Osajoukkoon on valittu Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokituksesta ensihoitopalvelun kannalta olennaisia koodeja, jotka muodostavat KEJOssa esitettävän ICPC-2-koodien joukon. Lisäksi osajoukkoon on lisätty viisi ICPC-2-luokitukseen kuulumatonta koodia (A88.1, A88.2, A88.3, A88.4 ja K98), jotka on tarpeen saada eriteltyä ensihoitopalvelun toiminnan seurannassa hoidon syinä. Osajoukko on valmisteltu Pohjoismaiden välisellä yhteistyöllä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen ENSIH - ICPC-2: delgrup för den prehospitala akutsjukvården  används för att beskriva vårdorsak exempelvis i myndigheternas gemensamma fältledningssystem KEJO. Till delgruppen valdes koder från Kommunförbundet - ICPC Primärvårdsklassifikation som är essentiella för den prehospitala akutsjukvården och som bildar den grupp ICPC-2-koder som visas i KEJO. Dessutom har fem koder (A88.1, A88.2, A88.3, A88.4 och K98) som inte hör till klassifikationen ICPC-2 lagts till. Koderna behöver också specificeras som orsaker i övervakningen av den prehospitala akutsjukvården. Delgruppen har beretts genom samarbete mellan de nordiska länderna.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.