Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1295
Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa (Default version)
1.2.246.537.6.1295
Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa
Codes
No
No
No
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa -luokitusta käytetään merkittäessä asiakasasiakirjan metatietoihin, miten asiakasasiakirja on saapunut sosiaalihuollon palvelunantajalle. Luokitus perustuu lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 26 §:ään (asiarekisteriin rekisteröitävät tiedot). 

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - På vilket sätt handlingen inkommit används då man i en klienthandlings metadata anger på vilket sätt klienthandlingen har inkommit till en tillhandahållare av socialvårdstjänster. Klassificeringen grundar sig på 26 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) (uppgifter som ska registreras i ärenderegister).

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.