Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1295
Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa
Codes
No
No
No
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa -luokitusta käytetään merkittäessä asiakasasiakirjan metatietoihin, miten asiakasasiakirja on saapunut sosiaalihuollon palvelunantajalle. Luokitus perustuu lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 26 §:ään (asiarekisteriin rekisteröitävät tiedot). 

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - På vilket sätt handlingen inkommit används då man i en klienthandlings metadata anger på vilket sätt klienthandlingen har inkommit till en tillhandahållare av socialvårdstjänster. Klassificeringen grundar sig på 26 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) (uppgifter som ska registreras i ärenderegister).

Ansvarig aktör: FPA, Kanta-tjänsterna

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1295.202001
Sosiaalihuolto - Asiakirjan saapumistapa
Status ImageActive
Active
01.01.2021 - 31.12.2099
21.12.2020 16:32 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj