Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1294
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto (Default version)
1.2.246.537.6.1294
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Varaktigheten av klientens stödbehov
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan tuen tarpeen kesto -luokituksella kuvataan sitä, onko asiakkaan tuen tarve tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista. Arvio tuen tarpeen kestosta tehdään arvioitaessa asiakkaan palvelutarvetta. Luokitus perustuu sosiaalihuoltolain 37, 38 ja 42 §:iin. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään palvelutarpeen arvio -asiakirjoissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Varaktigheten av klientens stödbehov används för att beskriva huruvida klientens stödbehov är tillfälligt, återkommande eller långvarigt. En bedömning av längden på klientens stödbehov görs i samband med bedömningen av om klienten behöver stöd. Klassificeringen grundar sig på 37, 38 och 42 § i socialvårdslagen. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingarna för bedömning av servicebehovet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.