Classification and classification version details
1.2.246.537.6.136
THL - Viikonpäivä
Selected version
THL - Viikonpäivä (Default version)
1.2.246.537.6.136
THL - Viikonpäivä
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Veckodag
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Viikonpäivä -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun kirjataan mistä viikonpäivästä on kyse. Kentissä ALONG:Viikonpäivisin ja ALONG:PåVeckodagarna viikonpäivä on muodossa, joka kuvaa minä viikonpäivänä jokin säännöllisesti toistuva asia tapahtuu tai on suunniteltu tapahtuvan. Tietoa käytetään esimerkiksi reseptin potilasohjeessa kuvaamaan, minä viikonpäivänä lääke otetaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Veckodag används i social- och hälsovårdens informationssystem, när man antecknar vilken veckodag det är frågan om. I fälten ALONG: Viikonpäivisin och ALONG: Veckodag är veckodagen i en form, som beskriver vilken veckodag någonting som upprepas regelbundet sker eller när det ska ske enligt planen. Uppgiften används till exempel i patientanvisningar på recept för att beskriva vilken veckodag läkemedlet ska tas.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.