Classification and classification version details
1.2.246.537.6.137
THL - Vuorokaudenaika
Selected version
THL - Vuorokaudenaika (Default version)
1.2.246.537.6.137
THL - Vuorokaudenaika
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Tidpunkt på dygnet
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Vuorokaudenaika -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun kirjataan mistä vuorokaudenajasta on kyse.
Kentissä ALONG:Ajankohtana ja ALONG:PåTidpunkt vuorokaudenaika on muodossa, joka kuvaa mihin vuorokaudenaikaan jokin säännöllisesti toistuva asia tapahtuu tai on suunniteltu tapahtuvan. Tietoa käytetään esimerkiksi reseptin potilasohjeessa kuvaamaan, mihin vuorokaudenaikaan lääke otetaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Tidpunkt på dygnet används i social- och hälsovårdens informationssystem, när man antecknar vilken tidpunkt på dygnet det är frågan om.
I fälten ALONG: Ajankohtana och ALONG: Tidpunkt är tidpunkten på dygnet i en form, som beskriver vilken tidpunkt på dygnet någonting som upprepas regelbundet sker eller när det ska ske enligt planen. Uppgiften används till exempel i patientanvisningar på recept för att beskriva vilken tidpunkt på dygnet läkemedlet ska tas.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.