Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1293
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät
Selected version
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät (Default version)
1.2.246.537.6.1293
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät
Codes
Yes
No
Yes
No
Socialvård - Metoder som används av yrkesutbildade personer inom socialvården
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä toimintoja ja interventioita, joita käytetään sosiaalityössä ja joiden avulla pyritään saavuttamaan asiakkaan kanssa sovitut asiakastyön tavoitteet. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavassa asiakirjassa: työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Metoder som används av yrkesutbildade personer inom socialvården används för att beskriva den verksamhet och de interventioner som man använder i socialt arbete och social handledning och med vars hjälp man försöker uppnå de mål i klientarbetet som man har kommit överens om med klienten. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i följande handlingar: klientplan inom servicen för personer i arbetsför ålder.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.