Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1293
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Metoder som används av yrkesutbildade personer inom socialvården
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä toimintoja ja interventioita, joita käytetään sosiaalityössä ja joiden avulla pyritään saavuttamaan asiakkaan kanssa sovitut asiakastyön tavoitteet. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavassa asiakirjassa: työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Metoder som används av yrkesutbildade personer inom socialvården används för att beskriva den verksamhet och de interventioner som man använder i socialt arbete och med vars hjälp man försöker uppnå de mål i klientarbetet som man har kommit överens om med klienten. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i följande handlingar: klientplan inom servicen för personer i arbetsför ålder.

Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1293.202001
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon ammattihenkilön menetelmät
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2020 - 31.12.2099
19.07.2022 19:06 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj