Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1290
Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård- Situationsfaktorer som påverkar klientens liv
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä tekijöitä, jotka asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön yhteisen arvion mukaan helpottavat asiakkaan elämäntilannetta ja auttavat asiakkaan kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttavat hänen elämäntilannettaan sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa seuraavissa asiakirjoissa: työikäisten palvelutarpeen arvio ja työikäisten palvelujen asiakassuunnitelma.  

Vasuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Situationsfaktorer som påverkar klientens liv används för att beskriva de faktorer, som enligt den gemensamma uppfattningen hos klienten och en yrkesutbildad person inom socialvården underlättar klientens livssituation och hjälper till att uppnå de mål som ställts upp tillsammans med klienten eller som försvårar klientens livssituation samt möjligheterna att uppnå de uppställda målen. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i följande handlingar: bedömning av servicebehovet för personer i arbetsför ålder och klientplan inom servicen för personer i arbetsför ålder.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1290.202001
Sosiaalihuolto - Asiakkaan elämään vaikuttavat tilannetekijät
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2020 - 31.12.2099
07.10.2020 15:58 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj