Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1515
THL - Luovutettu sukusolu
Selected version
THL - Luovutettu sukusolu (Default version)
1.2.246.537.6.1515
THL - Luovutettu sukusolu
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Donerad könscell
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Luovutettu sukusolu  -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, onko hedelmöityshoidossa käytetty luovutettua sukusolua ja jos on, mitä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Donerad könscell används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att beskriva om donerade könsceller använts i en fertilitetsbehandling och i så fall vilka.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.