Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1508
THL - Raskauden keskeyttämisperuste
Selected version
THL - Raskauden keskeyttämisperuste (Default version)
1.2.246.537.6.1508
THL - Raskauden keskeyttämisperuste
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Grund för avbrytande av graviditet
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Raskauden keskeyttämisperuste -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä,  kun kirjataan tieto raskauden keskeyttämisestä annetun lain (24.3.1970/239)  mukaisesta perusteesta raskauden keskeyttämiselle.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Grund för avbrytande av graviditet används i hälso- och sjukvårdens datasystem vid registrering av information om grunden för avbrytande av graviditet i enlighet med lagen om avbrytande av havandeskap (24.3.1970/239).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.