Classification and classification version details
1.2.246.537.6.153
THL - Värinäön seulontamenetelmä
Selected version
THL - Värinäön seulontamenetelmä (Default version)
1.2.246.537.6.153
THL - Värinäön seulontamenetelmä
Codes
No
No
Yes
No
THL - Screeningmetod för färgseende
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Värinäön seulontamenetelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, millä seulontamenetelmällä henkilön värinäköä on tutkittu kouluterveydenhuollossa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Screeningmetod för färgseende används i hälso- och sjukvårdens informationssystem, när uppgift om vilken screeningmetod för färgseende som har använts vid undersökning av personens färgseende inom skolhälsovården antecknas i patientjournalen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.