Classification and classification version details
1.2.246.537.6.154
THL - Rintojen kehitysaste
Selected version
THL - Rintojen kehitysaste (Default version)
1.2.246.537.6.154
THL - Rintojen kehitysaste
Codes
No
No
Yes
No
THL - Utvecklingsgrad för brösten
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Rintojen kehitysaste -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun potilaskertomuskirjaukseen kirjataan tieto lapsen tai nuoren rintojen kehitysasteesta. Luokitus perustuu kansainväliseen Tannerin luokitukseen (Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4).

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Utvecklingsgrad för brösten används i hälso- och sjukvårdens informationssystem, när uppgift om utvecklingsgraden för brösten hos barn och unga antecknas i patientjournalen. Klassifikationen baserar sig på den internationella Tannerskalan (Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården. Metodhandbok. THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.