Classification and classification version details
1.2.246.537.6.155
THL - Pojan sukuelinten kehitysaste
Selected version
THL - Pojan sukuelinten kehitysaste (Default version)
1.2.246.537.6.155
THL - Pojan sukuelinten kehitysaste
Codes
No
No
Yes
No
THL - Utvecklingsgrad för pojkens könsorgan
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Pojan sukuelinten kehitysaste -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun potilaskertomukseen kirjataan tieto pojan sukuelinten kehittymisasteesta. Luokitus perustuu kansainväliseen Tannerin luokitukseen (Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4).

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Utvecklingsgrad för pojkens könsorgan används i hälso- och sjukvårdens informationssystem, när uppgift om utvecklingsgraden för pojkens könsorgan antecknas i patientjournalen. Klassifikationen baserar sig på den internationella Tannerskalan (Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården. Metodhandbok. THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.