Classification and classification version details
1.2.246.537.6.156
THL - Häpykarvoituksen kehitysaste
Selected version
THL - Häpykarvoituksen kehitysaste (Default version)
1.2.246.537.6.156
THL - Häpykarvoituksen kehitysaste
Codes
No
No
Yes
No
THL - Utvecklingsgrad för pubesbehåring
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Häpykarvoituksen kehitysaste -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä, kun potilaskertomukseen kirjataan tieto lapsen tai nuoren häpykarvoituksen kehitysasteesta. Luokitus perustuu kansainväliseen Tannerin luokitukseen (Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4).

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Utvecklingsgrad för pubesbehåring används i hälso- och sjukvårdens informationssystem, när uppgift om utvecklingsgraden för pubesbehåring hos barn och unga antecknas i patientjournalen. Klassifikationen baserar sig på den internationella Tannerskalan (Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och inom skolhälsovården. Metodhandbok. THL Opas 14/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-964-4).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.