Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1287
Sosiaalihuolto - Perustelut alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden hylkäämiselle
Selected version
Sosiaalihuolto - Perustelut alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden hylkäämiselle (Default version)
1.2.246.537.6.1287
Sosiaalihuolto - Perustelut alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden hylkäämiselle
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Motivering för att förvägra förbudsrätten för en minderårig klient
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Luokitusta Sosiaalihuolto - Perustelut alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden hylkäämiselle käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä perustelemaan sitä, miksi alaikäisen asiakkaan asiakirja näytetään Omakannassa huoltajille tai luovutetaan huoltajille sosiaalihuollon palveluissa, vaikka alaikäinen asiakas on kieltänyt asiakirjan luovuttamisen. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Motivering för att förvägra förbudsrätten för en minderårig klient används i socialvårdens klientdatasystem för att motivera varför en minderårig klients handling visas i tjänsten Mina Kanta-sidor för vårdnadshavarna eller lämnas till vårdnadshavarna i socialvårdens tjänster, trots att den minderåriga klienten har förbjudit att handlingen lämnas ut.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.