Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1286
Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille
Selected version
Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille (Default version)
1.2.246.537.6.1286
Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Utlämnande av klientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa ilmaisemaan, näytetäänkö huoltajille heidän alaikäisen lapsensa asiakirja Omakannassa ja voiko asiakirjaa luovuttaa huoltajille sosiaalihuollon palveluyksikössä. Alaikäisen asiakkaan tietojen luovuttamisesta säädetään laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Utlämnande av klientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna används i socialvårdens klientdatasystem och i Kanta-tjänsterna för att ange om man ska visa vårdnadshavarna deras minderåriga barns handling i tjänsten Mina Kanta-sidor och om handlingen kan lämnas ut till vårdnadshavarna i en serviceenhet inom socialvården. Bestämmelser om utlämnande av en minderårig klients uppgifter finns i lagen om klienthandlingar inom socialvården och i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.