Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1286
Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Utlämnande av klientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa ilmaisemaan, näytetäänkö huoltajille heidän alaikäisen lapsensa asiakirja Omakannassa ja voiko asiakirjaa luovuttaa huoltajille sosiaalihuollon palveluyksikössä. Alaikäisen asiakkaan tietojen luovuttamisesta säädetään laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Utlämnande av klientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna används i socialvårdens klientdatasystem och i Kanta-tjänsterna för att ange om man ska visa vårdnadshavarna deras minderåriga barns handling i tjänsten Mina Kanta-sidor och om handlingen kan lämnas ut till vårdnadshavarna i en serviceenhet inom socialvården. Bestämmelser om utlämnande av en minderårig klients uppgifter finns i lagen om klienthandlingar inom socialvården och i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
Version details
Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1286.201901
Sosiaalihuolto - Alaikäisen asiakastietojen luovuttaminen huoltajille
Status ImageActive
Active
01.01.2019 - 31.12.2099
10.12.2019 14:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj