Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1283
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011
Selected version
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.1283
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Serviceuppgift 2011
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011 -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien vanhojen asiakasasiakirjojen alkuperäistä palvelutehtävää. Vanhoina asiakasasiakirjoina Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat asiakirjat liitetään sekä nykyiseen voimassa olevaan että alkuperäiseen palvelutehtävään. SÄHKE2-määräyksen mukaan sekä tehtävä että alkuperäinen tehtävä ovat säilytettävälle aineistolle pakollisia metatietoja. Palvelutehtävä 2011 -luokitus vastaa vuonna 2011 täydennettyä Kuntien yleistä tehtäväluokitusta vuodelta 2009.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Serviceuppgift 2011 används i socialvårdens klientdatasystem och Kanta-tjänsterna för att beskriva den ursprungliga serviceuppgiften för gamla klienthandlingar som lagras i Klientdataarkivet för socialvården. Klienthandlingar som lagras som gamla klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården ansluts till både den nuvarande gällande och ursprungliga serviceuppgiften. Enligt SÄHKE2-bestämmelsen är både uppgiften och den ursprungliga uppgiften obligatorisk metadata för det material som lagras. Klassificeringen Serviceuppgift 2011 motsvarar Kommunernas gemensamma uppgiftsklassificering 2009, som kompletterades 2011.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.