Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1283
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Serviceuppgift 2011
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011 -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa kuvaamaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien vanhojen asiakasasiakirjojen alkuperäistä palvelutehtävää. Vanhoina asiakasasiakirjoina Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat asiakirjat liitetään sekä nykyiseen voimassa olevaan että alkuperäiseen palvelutehtävään. SÄHKE2-määräyksen mukaan sekä tehtävä että alkuperäinen tehtävä ovat säilytettävälle aineistolle pakollisia metatietoja. Palvelutehtävä 2011 -luokitus vastaa vuonna 2011 täydennettyä Kuntien yleistä tehtäväluokitusta vuodelta 2009.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Serviceuppgift 2011 används i socialvårdens klientdatasystem och Kanta-tjänsterna för att beskriva den ursprungliga serviceuppgiften för gamla klienthandlingar som lagras i Klientdataarkivet för socialvården. Klienthandlingar som lagras som gamla klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården ansluts till både den nuvarande gällande och ursprungliga serviceuppgiften. Enligt SÄHKE2-bestämmelsen är både uppgiften och den ursprungliga uppgiften obligatorisk metadata för det material som lagras. Klassificeringen Serviceuppgift 2011 motsvarar Kommunernas gemensamma uppgiftsklassificering 2009, som kompletterades 2011.
Version details
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1283.201101
Sosiaalihuolto - Palvelutehtävä 2011
Status ImageActive
Active
01.12.2011 - 31.12.2099
08.05.2019 14:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj