Classification and classification version details
1.2.246.537.6.128
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT)
Selected version
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) 2009 (Default version)
1.2.246.537.6.128
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT)
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitusta käytetään kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon toimintoja ja toimenpiteitä. Luokitusta käytetään terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin perusterveydenhuollon tiedonkeruussa. Sen avulla kerätään tilastotietoa erityisesti terveydenhuoltolakia täydentävien asetusten (338/2011, 339/2011) toimeenpanoa seuraaviin tilastoihin. Tietoja voidaan käyttää myös muihin terveydenhuollon valtakunnallisen henkilörekisterilain (556/1989) ja asetuksen (774/1989) säätämiin käyttötarkoituksiin. Luokitusta voidaan käyttää myös paikallisessa seurannassa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: PTHAVO-funktionsklassificeringen inom den öppna primärvården används för att beskriva funktioner och åtgärder inom den öppna primärvården. Klassifikationen används i insamlingen av uppgifter om primärvården till vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvården. Med hjälp av den insamlas statistiska uppgifter i synnerhet för statistik som följer upp verkställandet av förordningar (338/2011, 339/2011) som kompletterar hälso- och sjukvårdslagen. Uppgifterna kan också användas för andra syften som regleras av lagen och förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989, 774/1989). Klassifikationen kan dessutom användas i lokal uppföljning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.