Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.128
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT)
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitusta käytetään kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon toimintoja ja toimenpiteitä. Luokitusta käytetään terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin perusterveydenhuollon tiedonkeruussa. Sen avulla kerätään tilastotietoa erityisesti terveydenhuoltolakia täydentävien asetusten (338/2011, 339/2011) toimeenpanoa seuraaviin tilastoihin. Tietoja voidaan käyttää myös muihin terveydenhuollon valtakunnallisen henkilörekisterilain (556/1989) ja asetuksen (774/1989) säätämiin käyttötarkoituksiin. Luokitusta voidaan käyttää myös paikallisessa seurannassa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: PTHAVO-funktionsklassificeringen inom den öppna primärvården används för att beskriva funktioner och åtgärder inom den öppna primärvården. Klassifikationen används i insamlingen av uppgifter om primärvården till vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvården. Med hjälp av den insamlas statistiska uppgifter i synnerhet för statistik som följer upp verkställandet av förordningar (338/2011, 339/2011) som kompletterar hälso- och sjukvårdslagen. Uppgifterna kan också användas för andra syften som regleras av lagen och förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989, 774/1989). Klassifikationen kan dessutom användas i lokal uppföljning.

Version details
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) 2009 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.128.2009
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) 2009
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2009 - 31.12.2099
05.03.2019 15:41 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj