Classification and classification version details
1.2.246.537.6.125
PTHAVO - Palvelumuoto
Selected version
PTHAVO - Palvelumuoto 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.125
PTHAVO - Palvelumuoto
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm

Käyttötarkoitus: PTHAVO - Palvelumuoto -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan terveydenhuoltolain mukaisia, organisaatioista riippumattomia avohoitopalveluja. Luokituksen avulla voidaan esim. laskea palvelutapahtumien lukumääriä ja osuuksia palvelumuodoittain.

Potilastietojärjestelmissä palvelumuoto on useimmiten järjestelmän käyttäjän kulloisenkin tehtävän taustatiedoksi tallennettava oletustieto, mutta sen tulee olla käyttäjän muutettavissa, mikäli tehtäväkuva vaihtelee.

Beskrivning: Serviceformen beskriver hälsovårdscentralens verksamhet i enlighet med uppgiftsområdena inom folkhälsoarbetet. Serviceformen är oberoende av organisationsenheten. Koden för serviceform har oftast det standardvärde som klientdatasystemet registrerar som användarens bakgrundsinformation för respektive uppgift, men användaren måste ha möjlighet att ändra koden, om uppgiftsbeskrivningen varierar.

Användningsändamål: En variabel i statistiken över öppenvården som beskriver öppenvårdens servicestruktur, t.ex. för inventering av antalet och andelen servicehändelser fördelade efter serviceform.

Vastuutaho: Perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.