Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1280
THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot
Selected version
THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot (Default version)
1.2.246.537.6.1280
THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Utförda anmälningar eller kontakter om klientens situation
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot -luokituksella kuvataan asiakkaan tilanteen perusteella jatkotoimenpiteenä tehtyjä ilmoituksia tai yhteydenottoja. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakasasiakirjoissa Vakavan parisuhdeväkivallan riskiarvio ja Turvakotipalvelun ensiarvio. Luokitusta voidaan käyttää terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Utförda anmälningar eller kontakter om klientens situation beskriver anmälningar eller kontakter utifrån klientens situation som har utförts som fortsatta åtgärder. I klientdatamodellen för socialvården används klassifikationen i klienthandlingarna Riskbedömning gällande allvarligt våld i parförhållande och Första bedömning inom skyddshemsservicen. Klassifikationen kan användas i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.