Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1282
Sosiaalihuolto - Tuen tarve
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Stödbehov
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Tuen tarve -luokitusta käytetään kuvaamaan Sosiaalihuoltolain (2014/1301) 11 §:ssä määriteltyjä sosiaalihuollon asiakkaan tuen tarpeen syitä ja luonnetta, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Luokituksen luokat eivät ole toisiaan poissulkevia.
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään muun muassa ilmoitus- ja yhteydenottoasiakasasiakirjoissa, niiden arvioasiakirjoissa sekä palvelutarpeen arvio -asiakirjoissa. Luokitusta voidaan käyttää terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Stödbehov används för att beskriva orsaker och karaktären för klientens stödbehov enligt definitionerna i 11 § i socialvårdslagen (2014/1301) och utifrån vilka socialservice och annan socialvård ordnas. Klasserna i klassificeringen utesluter inte varandra. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen bland annat i klienthandlingar för anmälning och kontakt, deras bedömningshandlingar samt handlingar för bedömning av servicebehovet. Klassificeringen kan användas i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem.

Version details
Sosiaalihuolto - Tuen tarve (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1282.201801
Sosiaalihuolto - Tuen tarve
Status ImageActive
Active
01.08.2018 - 31.12.2099
20.02.2019 15:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj