Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1282
Sosiaalihuolto - Tuen tarve
Selected version
Sosiaalihuolto - Tuen tarve (Default version)
1.2.246.537.6.1282
Sosiaalihuolto - Tuen tarve
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Stödbehov

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Tuen tarve -luokitusta käytetään kuvaamaan Sosiaalihuoltolain (2014/1301) 11 §:ssä määriteltyjä sosiaalihuollon asiakkaan tuen tarpeen syitä ja luonnetta, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Luokituksen luokat eivät ole toisiaan poissulkevia.
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään muun muassa ilmoitus- ja yhteydenottoasiakasasiakirjoissa, niiden arvioasiakirjoissa sekä palvelutarpeen arvio -asiakirjoissa. Luokitusta voidaan käyttää terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Stödbehov används för att beskriva orsaker och karaktären för klientens stödbehov enligt definitionerna i 11 § i socialvårdslagen (2014/1301) och utifrån vilka socialservice och annan socialvård ordnas. Klasserna i klassificeringen utesluter inte varandra. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen bland annat i klienthandlingar för anmälning och kontakt, deras bedömningshandlingar samt handlingar för bedömning av servicebehovet. Klassificeringen kan användas i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.