Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.174
Psykologipalvelu - Psykologityön vaikuttamisen tavoite
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Psykologtjänst - Mål för påverkan i psykologarbetet
Luokituksen peruste:

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Psykologityön vaikuttamisen tavoite -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan psykologin pyrkimyksiä vaikuttaa tavoitteellisesti psykologityön kohteena olevaan prosessiin sen vaiheen mukaan. Varhaisimmassa vaiheessa psykologi laittaa liikkeelle myönteisen prosessin, esim. kehittämistyön avulla, tai tunnistaa ja ennaltaehkäisee kielteistä prosessia. Myöhemmässä vaiheessa hän edistää myönteistä prosessia ja korjaa kielteistä prosessia. Jo saavutettuja vaikutuksia voidaan edelleen seurata ja vahvistaa. Vaikuttamisen tavoitteella on tärkeä käyttötarkoitus psykologityön kuvaajana, koska psykologityöhön kuuluu monipuolinen tiedonmuodostus sekä funktionaalisista että dysfunktionaalisista prosesseista. Tiedonmuodostuksen  avulla voidaan erotella psykologityön panostusta esim. terveyttä edistäviin ja ennaltaehkäiseviin prosesseihin tai sairautta korjaaviin prosesseihin.

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Mål för påverkan i psykologarbetet används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva psykologins strävanden efter att målinriktat påverka den process som är fokus i psykologarbetet i varje skede av arbetet. I det tidigaste skedet inleder psykologen en positiv process, t.ex. med hjälp av utvecklingsarbete, eller identifierar och förebygger en negativ process. I ett senare skede främjar psykologen den positiva processen och korrigerar den negativa processen. Redan uppnådda effekter kan följas upp och stärkas ytterligare. Målet för påverkan är en viktig deskriptor för psykologarbetet, eftersom arbetet inkluderar mångsidig kunskapsbildning utifrån både funktionella och dysfunktionella processer. Med hjälp av kunskapsbildning kan man särskilja psykologarbetets satsningar på t.ex. hälsofrämjande och förebyggande processer från satsningarna på korrigerande processer.

Ansvarig instans: Psykologförbundet

Version details
Psykologipalvelu - Psykologityön vaikuttamisen tavoite (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.174.2008
Psykologipalvelu - Psykologityön vaikuttamisen tavoite
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
23.07.2019 15:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj