Classification and classification version details
1.2.246.537.6.170
Psykologipalvelu - Psykologityön muoto
Selected version
Psykologipalvelu - Psykologityön muoto (Default version)
Psykologipalvelu - Työskentelymuoto 2008
1.2.246.537.6.170
Psykologipalvelu - Psykologityön muoto
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
Psykologtjänst - Psykologarbetets form

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Psykologityön muoto -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan psykologityön keskeisiä muotoja psykologipalveluissa. Luokituksessa on otettu huomioon psykologityön monipuolinen luonne perinteisestä psykologin asiakastyöstä koulutus- ja hallinnollisiin tehtäviin sekä tieteelliseen tutkimustyöhön. Psykologityön muotoa kuvaavia luokkia voidaan tarvittaessa tarkentaa rakenteisessa kirjaamisessa muilla luokituksilla (psykologityön kohde, palvelusisältö, palvelukonteksti, psykologityön vaihe, vaikuttamisen vaihe).

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Psykologarbetets form används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva psykologarbetets centrala former inom psykologtjänsterna. I klassificeringen har man beaktat psykologarbetets mångsidiga karaktär, från klientarbete till utbildningsrelaterade och administrativa uppgifter samt vetenskapligt forskningsarbete. Klasserna som beskriver psykologarbetets form kan vid behov specificeras med andra klassificeringar i den strukturerade dokumentationen (psykologarbetets fokus, tjänsteinnehåll, tjänstekontext, psykologarbetets skede, påverkningsskede).
 
Ansvarig instans: Psykologförbundet
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.