Classification and classification version details
1.2.246.537.6.171
Psykologipalvelu - Työskentelykohde
Selected version
Psykologipalvelu - Työskentelykohde (Default version)
1.2.246.537.6.171
Psykologipalvelu - Työskentelykohde
Codes
No
Others
No
Yes
No
Psykologtjänst- Arbetsfokus

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Työskentelykohde -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan  psykologityön kohdetta psykologipalveluissa. Kohde voi olla yksilö, parisuhde, perhe, yhteiskunnalliset tai kansainväliset prosessit sekä ammattitaito. Kohteen kuvaaminen on keskeistä muun muassa siksi, että sen avulla saadaan tietoa palvelutoimintojen kohdistumisesta psykologin monipuolisten asiakasryhmien kesken.

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Arbetsfokus används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva psykologarbetets fokus inom psykologtjänsterna. Fokus kan vara en individ, ett parförhållande, en familj, samhälleliga eller internationella processer samt yrkeskunskap. Det är viktigt att beskriva arbetets fokus bl.a. därför att det ger information om hur servicefunktionerna riktas in bland psykologens mångsidiga klientgrupper.

Ansvarig instans: Psykologförbundet

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.