Classification and classification version details
1.2.246.537.6.172
Psykologipalvelu - Palvelukonteksti
Selected version
Psykologipalvelu - Palvelukonteksti (Default version)
1.2.246.537.6.172
Psykologipalvelu - Palvelukonteksti
Codes
No
No
Yes
No
Psykologtjänst - Servicekontext

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Palvelukonteksti -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan ympäristöä, jossa psykologityön  palvelutoiminnot tuotetaan. Psykologi voi suorittaa palvelutoiminnot suorana asiakastyönä esimerkiksi toimintaympäristön tai organisaation asiakkaalle. Palvelutoiminnot voivat olla myös organisaation sisäistä toimintaa, jolloin ne kohdistetaan ensisijaisesti esimerkiksi moniammatilliselle työryhmälle. Palvelutoiminnot voidaan suorittaa myös yhteistoimintana eri toimintaympäristöjen tai organisaatioiden kesken joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Palvelutoimintojen konteksti -ulottuvuudella on näin mahdollista luokitella sellaisia toimintoja kuten suora tai epäsuora asiakastyö, verkostotyö tai kansainvälinen yhteistyö eri muodoissaan. 

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Servicekontext används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva den miljö där psykologarbetets servicefunktioner produceras. Psykologen kan genomföra servicefunktionerna som direkt klientarbete för t.ex. kunder inom verksamhetsmiljön eller organisationen. Servicefunktionerna kan också innebära organisationsintern verksamhet då de i första hand riktas in på t.ex. den multiprofessionella arbetsgruppen. Servicefunktionerna kan också genomföras i samarbete med omvärlden eller organisationer emellan, nationellt eller internationellt. Dimensionen servicefunktionernas kontext kan således användas för att klassificera t.ex. direkt eller indirekt klientarbete, nätverkande eller internationellt samarbete i olika former.

Ansvarig instans: Psykologförbundet

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.