Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.922
SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus
Selected version
SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.922
SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus
Codes
Yes
No
Yes
No
SSR/Informationsinnehåll - Patologisk canceranmälan

1 Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus määrittää valtakunnallisen patologian syöpäilmoituksen tietorakenteen. Tietorakennetta käytetään tilasto- ja tutkimustiedon keruussa sähköisen patologian syöpäilmoituksen tuottamiseen. Patologian laboratorioilla on lakisääteinen velvoite toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta syöpärekisteriin.

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri

Användningsändamål: SSR/Informationsinnehåll - Patologisk canceranmälan definierar den rikstäckande patologiska canceranmälans informationsstruktur. Strukturen används vid insamling av statistik- och forskningsinformation för framtagning av den elektroniska patologiska canceranmälan. De patologiska laboratorierna har lagstadgad skyldighet att sända uppgifter till Cancerregistret om varje i Finland konstaterat cancerfall.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.