Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.159
SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus
Selected version
SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.159
SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus
Codes
Yes
No
Yes
No
SSR/Informationsinnehåll - Klinisk canceranmälan

1 Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus määrittää valtakunnallisen kliinisen syöpäilmoituksen tietorakenteen. Tietorakennetta käytetään tilasto- ja tutkimustiedon keruussa sähköisen kliinisen syöpäilmoituksen tuottamiseksi potilastietojärjestelmistä. Terveydenhuollon ammattilaisilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta tai hoidetusta syöpätapauksesta syöpärekisteriin.

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri

Användningsändamål: SSR/Informationsinnehåll - Klinisk canceranmälan definierar den rikstäckande kliniska canceranmälans informationsstruktur. Strukturen används vid insamling av statistik- och forskningsinformation för framtagning av den elektroniska kliniska canceranmälan ur patientdatasystemen. De yrkesutbildade personerna inom hälsovården har lagstadgad skyldighet att sända uppgifter till Cancerregistret om varje i Finland konstaterat eller behandlat cancerfall.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.