Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.159
SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SSR/Informationsinnehåll - Klinisk canceranmälan
Luokituksen peruste:

1 Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus määrittää valtakunnallisen kliinisen syöpäilmoituksen tietorakenteen. Tietorakennetta käytetään tilasto- ja tutkimustiedon keruussa sähköisen kliinisen syöpäilmoituksen tuottamiseksi potilastietojärjestelmistä. Terveydenhuollon ammattilaisilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta tai hoidetusta syöpätapauksesta syöpärekisteriin.

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri

Användningsändamål: SSR/Informationsinnehåll - Klinisk canceranmälan definierar den rikstäckande kliniska canceranmälans informationsstruktur. Strukturen används vid insamling av statistik- och forskningsinformation för framtagning av den elektroniska kliniska canceranmälan ur patientdatasystemen. De yrkesutbildade personerna inom hälsovården har lagstadgad skyldighet att sända uppgifter till Cancerregistret om varje i Finland konstaterat eller behandlat cancerfall.

Version details
SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.159.201801
SSR/Tietosisältö - Kliininen syöpäilmoitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
26.07.2018 15:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj