Classification and classification version details
1.2.246.537.6.990
Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteri
Selected version
Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteri (Default version)
1.2.246.537.6.990
Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteri
Organizations
No
No
Yes
No
Kanta-tjänsterna - Registret över informationssystem och applikationsleverantörer

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteriä käytetään kokoamaan tiedot tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajista, joiden tekemä sovellus on hyväksytty Kanta-palvelujen Omakannan Omatietovarannon hyväksyntätestaukseen ja/tai liitettäväksi Omatietovarannon tuotantoon. Kela hyväksyy tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajat rekisteriin. Rekisteriä käytetään Kanta-osoiterekisteriä ja Väestörekisterikeskuksen (VRK) varmennepalvelua varten. Rekisterin pohjalta VRK myöntää hyvinvointisovelluksille palveluvarmenteet testi- ja tuotantokäyttöön.

Vastuutaho: Kela, Kanta palvelut

Användningsändamål: Kanta-tjänsterna - Registret över informationssystem och applikationsleverantörer används för att sammanställa uppgifter om leverantörer av informationssystem och applikationer vilkas applikation har godkänts för godkännandetestning av Kanta-tjänsternas Datalager för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor och/eller för anslutning till produktion för Datalagret för egna uppgifter. FPA godkänner leverantörerna av informationssystem och applikationer för registret. Registret används för Kanta-adressregistret och Befolkningsregistercentralens (BRC) certifikattjänst. På basis av registret beviljar BRC servercertifikat för test- och produktionsbruk för välbefinnandeapplikationerna.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.